Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti NĚMEČEK OFFICE s.r.o.,
Vejrichova 307, Turnov 51101, provozovna: Krajířova 481, Turnov 51101, IČO: 03072991, DIČ: CZ 03072991

I. Obecná ustanovení:

1. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) upravují práva a povinnosti společnosti NĚMEČEK OFFICE s.r.o. a odběratele při objednání a dodání zboží, při jeho úhradě a řešení případných reklamací obchodního zboží sortimentu společnosti NĚMEČEK OFFICE s.r.o.
2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro všechny odběratele od společnosti NĚMEČEK OFFICE s.r.o., tj. pro fyzické a právnické osoby, které vstoupily do vztahu se společností NĚMEČEK OFFICE s.r.o. prostřednictvím objednávky zboží (čl. II VOP). Odběratel je dále v textu VOP označen též jako zákazník.
3. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti NĚMEČEK OFFICE s.r.o. www.n-o.cz, www.nemecek-office.cz, www.shop-office.eu, www.tinemturnov.cz. Společnost NĚMEČEK OFFICE s.r.o. si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky měnit, přičemž změna je zveřejněna na uvedených webových stránkách nejméně 15 dnů předem. Všeobecné obchodní podmínky, které pozbyly účinnosti jsou přístupné na uvedených webových stránkách po dobu 6 měsíců od pozbytí jejich účinnosti v sekci „Obchodní podmínky“
4. Další vztahy mezi společností NĚMEČEK OFFICE s.r.o. a odběratelem, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

II. Objednávka zboží:

1. Objednávka může být společnosti NĚMEČEK OFFICE s.r.o. učiněna:
a) – písemnou formou (poštou, emailem, faxem, případně obchodním zástupcem společnosti NĚMEČEK OFFICE s.r.o.)
b) – objednávkou z internetového obchodu

2. Objednávka zákazníka musí obsahovat:
a) – název právnické osoby nebo jméno a příjmení fyzické osoby, sídlo nebo bydliště, IČO, DIČ, kontakt (telefon, fax, emailovou adresu),
b) – množství objednávaného zboží,
c) – adresu místa dodání zboží. V případě neuvedení této adresy bude za místo dodání považována adresa sídla, resp. bydliště zákazníka,
d) – čas dodání zboží,
e) – jméno zodpovědné osoby k převzetí zboží a její kontaktní údaje. Není-li tento údaj uveden, zboží může převzít kterákoliv osoba odběratele, která převzetí potvrdí svým podpisem a otiskem razítka zákazníka.

3. Nebude-li objednávka obsahovat předchozí náležitosti, je neúplná, s výjimkou údaje pod písm. e) předcházejícího odstavce, v takovém případě platí pro čas dodání zboží ustanovení čl. VI. odst. 2. těchto podmínek. Zájmem společnosti NĚMEČEK OFFICE s.r.o. je kontaktovat odběratele a získat úplné údaje.
4. Po doručení objednávky, resp. po jejím upřesnění, společnost NĚMEČEK OFFICE s.r.o. zahájí její kompletaci. S případnými odchylkami od obsahu plnění, termínu dodání, apod. neprodleně obeznámí odběratele a dohodne podmínky plnění. Prodávající vylučuje přijetí své nabídky s dodatkem nebo odchylkou a vyhrazuje si ke schválení i takový dodatek nebo takovou odchylku, které podstatně nemění podmínky nabídky.

III. Kupní cena zboží

1. Kupní cena zboží je určena dle aktuálních cen společnosti NĚMEČEK OFFICE s.r.o. V případě uzavření písemné kupní smlouvy je kupní cena specifikována dle smluvních ujednání v kupní smlouvě.
2. Kupní cena zboží je zveřejněna na webových stránkách společnosti NĚMEČEK OFFICE s.r.o. v části pro objednání zboží (e-shop), a to u každého jednotlivého druhu zboží (produktu). Ceny jsou uvedeny bez DPH; k těmto cena je proto následně připočtena DPH dle obecně závazných právních předpisů.

IV. Uzavření kupní smlouvy

1. Kupní smlouva je uzavřena v případě objednávky z internetového obchodu potvrzující e-mailovou zprávou. V případě, že je mezi NĚMEČEK OFFICE s.r.o. a odběratelem uzavřena písemná kupní smlouva, mají přednost ujednání v této písemné kupní smlouvě před ustanoveními těchto podmínek.

V. Splatnost kupní ceny a platební podmínky

1. Odběratel je povinen uhradit kupní cenu za dodané zboží bezhotovostním převodem na účet společnosti NĚMEČEK OFFICE s.r.o. dle daňového dokladu, popř. hotovostní platbou při předání zboží. Splatnost kupní ceny je vždy uvedena na daňovém dokladu, který je vystaven společností NĚMEČEK OFFICE s.r.o.
2. V případě bezhotovostního převodu se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem prokazatelného připsání příslušné částky na účet společnosti NĚMEČEK OFFICE s.r.o. Ten je vždy uveden na daňovém dokladu. Za doklad o platbě v hotovosti je považován příjmový doklad vystavený odběrateli společností NĚMEČEK OFFICE s.r.o. nebo výdajový pokladní doklad vystavený odběratelem a převzetí částky je potvrzeno společností NĚMEČEK OFFICE s.r.o.
3. Úpravy platebních podmínek mimo rámec všeobecných obchodních podmínek jsou písemně uvedeny v kupní smlouvě uzavřené mezi společností NĚMEČEK OFFICE s.r.o. a odběratelem.
4. Při trvajícím a opakovaném prodlení s placením kupní ceny odběratelem má společnost NĚMEČEK OFFICE s.r.o. právo požadovat hotovostní úhradu za další dodávky zboží nebo zálohovou platbu předem, a dále má právo odmítnout další dodávky zboží do úplné úhrady všech předchozích dlužných částek.

VI. Dodání zboží

1. Společnost NĚMEČEK OFFICE s.r.o. hradí náklady spojené s dodáním zboží. Děje se tak na základě dopravních dispozic uvedených v objednávce odběratele. Je-li celková cena dodávaného zboží nižší než 1000 Kč bez DPH, účtuje společnost NĚMEČEK OFFICE s.r.o. částku 100 Kč bez DPH, jako příplatek na dopravu a realizaci zakázky malého rozsahu. V případě osobního odběru na provozovně společnosti NĚMEČEK OFFICE s.r.o. se příplatek neúčtuje.
2. Zboží je obvykle odběrateli dodáno nejpozději do 3 pracovních dní. To platí v případě, že objednávka je společnosti NĚMEČEK OFFICE s.r.o. doručena do 14.00 hodin v pracovním dni. Obsahuje-li objednávka zboží, které není běžným artiklem, řídí se termín dodání dohodou dle charakteru zboží.
3. Zboží dodané společností NĚMEČEK OFFICE s.r.o. je specifikováno v přiloženém dokladu. Odběratel je povinen zkontrolovat neporušenost přepravních obalů a doklad potvrdit podpisem odpovědné osoby a razítkem (čl.II, odst.2, písm. e). K podpisu odpovědné osoby musí být uvedeno jméno této osoby hůlkovým písmem.
4. V okamžiku převzetí zboží přechází na odběratele nebezpečí vzniku škody na zboží.
5. Odběrateli je společností NĚMEČEK OFFICE s.r.o. vystaven daňový doklad – faktura. Ta je předána:
a) společně se zbožím
b) poštou
c) elektronicky
dle dohody mezi společností NĚMEČEK OFFICE s.r.o. a zákazníkem.
6. Případné chybné údaje na faktuře je odběratel povinen reklamovat písemnou formou nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení faktury; v písemné reklamaci uvede chybné údaje či nesrovnalosti. Je-li tato reklamace oprávněná, společnost NĚMEČEK OFFICE s.r.o. vzniklý nedostatek obratem odstraní a novou fakturu dodá odběrateli.

VII. Reklamace a záruční doba

1. Odběratel je povinen si při převzetí zboží zkontrolovat expediční obaly a zboží. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je zákazník povinen reklamovat písemně ihned, nejpozději však do 5 pracovních dní od převzetí zboží. V reklamaci je odběratel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují nejlépe zasláním na email: office@nemecek-office.cz.
2. Na dodávané zboží je odběrateli poskytnuta záruční doba stanovená zákonem. Na vybrané druhy zboží je poskytována delší záruční doba. Individuální záruční doba je vždy uvedena u popisu konkrétního zboží v části pro objednání zboží (e-shop), a to u každého jednotlivého druhu zboží (produktu).
3. Práva kupujícího z vadného plnění
3.1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle 4.2.
3.2 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, a nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
3.3 Do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
3.4 Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.
3.5 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním a nebo opomenutím, nebo
d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, a nebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
3.6 Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy </br >

VIII. Zvláštní ustanovení VOP

– tento článek platí pouze pro spotřebitele, pro B2C segment (soukromé osoby)
1. Je-li zákazníkem společnosti NĚMEČEK OFFICE s.r.o. spotřebitel (dle ust. § 419 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník), použijí se na vztah mezi NĚMEČEK OFFICE s.r.o. a zákazníkem také ustanovení tohoto článku VIII VOP.
2. Poučení spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy:
Právo odstoupit od smlouvy
2.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu.
2.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů následujících po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.
2.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat NĚMEČEK OFFICE s.r.o., telefon 605 765 171, e-mailová adresa office@nemecek-office.cz, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo emailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
2.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje| odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
Důsledky odstoupení od smlouvy
2.5 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
2.6 Převzetí zboží
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese NĚMEČEK OFFICE s.r.o., Krajířova 481,Turnov 51101. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
2.7 Náklady spojené s vrácením zboží
Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.
2.8 Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
3. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy:
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát
NĚMEČEK OFFICE s.r.o., Krajířova 481,Turnov 51101
Oznamuji/oznamujeme

*), že tímto odstupuji/odstupujeme

*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží * ………………………………………………………………………..

Datum objednání *)/datum obdržení *) ……………………………………

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů …………………………………………

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) ……………………………………

Datum …………………………………….

4. Práva z vadného plnění a ze záruky:
4.1 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.
4.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,  a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
4.3 Nemá-li věc vlastnosti stanovené v předchozím odst. 4.2, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.  Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.  Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
4.4 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
4.5 Práva z vady se uplatňují u NĚMEČEK OFFICE s.r.o., Krajířova 481,Turnov 51101. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
4.6 Záruka za jakost
Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.  Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.  Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícíhovnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající. Pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka, a pro uplatnění práva z vadného plnění platíobdobně ustanovení odst. 4.5
5. Pokud v této části VIII. není uvedeno jinak, vztahují se ostatní ustanovení VOP i na spotřebitele.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní blíže nespecifikované práva a povinnosti obou smluvních stran se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
2. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti od 15. 1. 2015

 

NĚMEČEK OFFICE s.r.o., zapsána v OR u KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 33732, se sídlem
Vejrichova 307
Turnov
51101
provozovnou
Krajířova 481
Turnov
51101

IČO 03072991
DIČ CZ 03072991

Tel:.+420 605 765 171
www.n-o.cz
office@nemecek-office.cz